sarasitmail@gmail.com

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย