sarasitmail@gmail.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูนิศรา บูรณมี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูชาญชัย หมั่นประสงค์

ครูภคมณ ยงรัตน์โชติ

ครูจันทร์ฉาย จิรวัฒนาพันธ์

ครูอาทิตยา กมลยะบุตร

ครูสาวมัญญุรี อรัญพันธ์

นายสุรศักดิ์ ไขว้พันธุ์

ครูพรทิพย์ ไตรคุป

ครูวีรชัย ขุนสายทอง

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.