sarasitmail@gmail.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูเพียงพิศ เพ็ชรนิล

ครูสมใจ เกิดสุข

ครูอนุชิดา ตันประเสริฐ

ครูวัชระ จันทร์ลาด

ครูศิรินทร์ ผรณาปิติ

ครูดวงกมล วรุณศรี

ครูพรประภา ศิโรรัตนพาณิชย์

ครูปิ่นประภา ยวงสุวรรณ

ครูพิพัฒ สุขเข็ม

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.