sarasitmail@gmail.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูราตรี พึ่งฮั้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูอดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.