sarasitmail@gmail.com

 

ระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโก

แก่นแท้หรือหัวใจของการอบรม

ความเข้าใจต่อปัจเจกบุคคล: คุณพ่ออว่ามนุษย์แต่ละคนคือสิ่งสร้างที่ประเสริฐและมีความดีใน ตนเองซึ่งบทบาทของสถาบันศึกษาหรือนักอบรมคือการช่วยพวกเขาให้ค้นพบและพัฒนาความดีนั้น ขณะเดียวกัน ทุกชีวิตก็มีความอ่อนแอหรือความเปราะบางซึ่งสถานศึกษาหรือนักอบรมต้องสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่งไม่ดีไม่งามด้วย การป้องกันโอกาสที่จะทำชั่วและเฝ้าระวังอย่างพอเหมาะพอควร พร้อมกับกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความทะเยอทะยาน อย่างสร้างสรรค์

ปัจจัยที่เอื้อต่อระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโก

บรรยากาศครอบครัว:  หมายถึงสถานศึกษาต้องมีบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้อง ซึ่งแต่ละคนรู้สึก ถึงการได้รับการยอมรับ มีความใกล้ชิดกันและไว้วางใจต่อกันและกัน

บรรยากาศของความร่าเริงสดใส : ความร่าเริงสดใสเป็นคุณลักษณะเฉพาะของเด็กและวัยรุ่น สถานศึกษา ต้องช่วยให้เขาได้ชื่นชมกับลักษณะเฉพาะวัยประการนี้โดยให้
ความสำคัญกับกิจกรรม 2 ประเภทคือ

1. ดนตรี : คุณพ่อบอสโกกล่าวว่า “ ดนตรีคือภาษาของเด็ก” เพื่อจะสื่อสารกับพวกเขาได้ดีเราต้องใช้ ดนตรี

2. กีฬา : คุณพ่อบอสโกส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อให้เด็กมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่หมกมุ่นกับสิ่งไม่ดีและ มุมมองของนักอบรม การกีฬาจะทำให้ผู้อบรมรู้จักนิสัยของเด็กมากยิ่งขึ้น

การดูแล: สถานศึกษาต้องตระหนักว่า “ การดูแล” เป็นภารกิจหลักสำคัญควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน เพราะเด็กยังต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ขณะเดียวกันก็ต้องเคารพพัฒนาการตามวัยของพวกเขาด้วย

เสาหลัก 3 ประการของการอบรม

เหตุผล : สถานศึกษาต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความหมายหรือจุดมุ่งหมาย ของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดีในตัวเขา

ศาสนา : สถานศึกษาต้องมุ่งพัฒนาและสร้างความมั่นใจในคุณค่าและหลักธรรมของศาสนา

ความรักใจดี : การศึกษาอบรมเป็นเรื่องของหัวใจ และหากจากจุดประสงค์ของการศึกษาอบรมมุ่งที่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาซึ่งเริ่มจากภายใน ความรักใจดีของผู้อบรมคือกุญแจเพื่อเปิดเข้าสู่ภายในของบุคคล พวกเขาอาจจะจดจำเพราะความหวาดกลัว แต่หากจะให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ต้องใช้ความรักใจดีที่พากเพียร

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

4เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.