sarasitmail@gmail.com

 

บทสรุปของผู้บริหาร
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ. ศ.2561 จำนวน 3 มาตรฐาน พร้อมทั้งได้กำหนดค่าเป้าหมาย และมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยของโรงเรียนให้แก่บุคลากรในโรงเรียนรับทราบ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมทั้งมีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2566 เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยระบบ PDCA ซึ่งโรงเรียนได้นำผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง