sarasitmail@gmail.com

 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ครูปาริฉัตร จันทร์ประเสริฐ

นายทะเบียน

ครูเสาวลักษณ์ อรัญพันธ์

งานวัดผล

ครูนงนุช ทองทา

งานทะเบียน

ครูธนพรรณ นาคโขนง

งานธุรการ

ครูวาสนา รูปทอง

งานสารบรร

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.