sarasitmail@gmail.com

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566

บทสรุปของผู้บริหารโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ. ศ.2561 จำนวน 3 มาตรฐาน พร้อมทั้งได้กำหนดค่าเป้าหมาย และมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา...
ประกาศโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2567

เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...