sarasitmail@gmail.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูจุฑามาศ กิจบุญชู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูภาณุวัฒน์ โบว์ศิริกุลเดชา

ครูพิมลพันธุ์ เทียนเหลือง

ครูอัจฉราภรณ์ อรุณธีรวงศ์

ครูลัดดาวัลย์ พลอยจินดา

ครูน้ำฝน รอดทิม

ครูสายฝน กาฬภักดี

ครูชมาพร เว้นบาป

ครูศศิพร แสงจันทร์

ครูอาริษา วรสาร

 

ครูอัณศยา เซี๊ยะเม้ง

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.