sarasitmail@gmail.com

 

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมค่าย Uni สานสัมพันธ์น้องพี่ (There’s No Buddy Like @ Brother) สำหรับนักเรียนโปรแกรม Uni ชั้น ม.4-6 เพื่อพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ เสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ณ ออโรร่ารีสอร์ท...