sarasitmail@gmail.com

 

ประวัติของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เดิมชื่อโรงเรียนเซนต์โยแซฟ พ.ศ. 2471 (ค.ศ.1928) บาทหลวงริชชาร์ด เจ้าอาวาสวัดโรมันคาทอลิกบ้านโป่ง (วัดนักบุญยอแซฟปัจจุบัน)
ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน มีฐานะเป็น โรงเรียนประชาบาลประเภทประชาชนจัดตั้ง โดยใช้โบสถ์หลังเก่า ซึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวริมทางรถไฟสายใต้ ใกล้สถานีรถไฟบ้านโป่ง
มีบาทหลวงริชชาร์ด เป็นผู้จัดการคนแรก

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นโรงเรียนคาทอลิก นักเรียนชายล้วน
ดำเนินการโดยคณะนักบวช ซาเลเซียนของนักบุญยอห์น บอสโก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 76 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2471
เดิมชื่อ “โรงเรียนเซนต์โยเซฟ” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สารสิทธิ์พิทยาลัย”
โดยพระเรี่ยม วิรัชพากย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงปารีส เป็นผู้ขนานนามให้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับ คำว่า “ซาเลเซียน”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นโรงเรียนซาเลเซียนแห่งแรกในประเทศไทย มุ่งให้การศึกษาอบรมแก่ นักเรียนโดยใช้หลัก 3 ประการ คือ ความรัก เหตุผล และศาสนา
ประวัติและชื่อเสียงของโรงเรียนตลอด ระยะเวลา 70 ปี ได้สร้างความศรัทธาแก่ผู้ปกครองในเขตอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียง
โดยเฉพาะแผนก นักเรียนประจำมีนักเรียนตั้งแต่เหนือจรดใต้ ได้ผลิตนักเรียนออกไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งต่างได้สร้างชื่อเสียงและ
เกียรติคุณไว้ในวงราชการ การเมือง ธุรกิจ นักกีฬา นักแสดง ฯลฯ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.