sarasitmail@gmail.com

 

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก
 2. เด็กและผู้เรียนเข้าร่วมในโครงการที่เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลกทั้งในและนอกโรงเรียน
 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก
 4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เด็กและผู้เรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21
 5. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21
 6. ครูมีความรู้ และจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
 7.  เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ให้ครูผู้สอน
 8. เด็กและผู้เรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21
 9. โรงเรียนจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กและผู้เรียนพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันมาตรฐานสากล
 10. ครูผู้สอนมุ่งเน้นให้เด็กและผู้เรียนพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันสากล
 11. เด็กและผู้เรียนมีความสามารถเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล
 12. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
 13. ส่งเสริมเด็กและผู้เรียนเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
 14. ครูผู้สอนมีความรู้และความสามารถและทักษะตามหลักธรรมาภิบาล
 15. บุคลากรมีความรู้และความสามารถและทักษะตามหลักธรรมาภิบาล
 16. เด็กและผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักธรรมาภิบาล
 17. โรงเรียนมีการบริหารตามแนวทางของคณะซาเลเซียน
 18. ครูผู้สอนมีความรู้และจัดการเรียนรู้ที่ใช้ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก
 19. เด็กและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะตาม อัตลักษณ์ของโรงเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

4เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.