sarasitmail@gmail.com

 

เอกลักษณ์ของสารสิทธิ์พิทยาลัยโรงเรียนซาเลเซียนแห่งแรกในประเทศไทย

สืบสานระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโก

คณะนักบวชซาเลเซียนชุดแรกเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี คศ. 1927 และเมื่อผ่านการเตรียมความ พร้อมด้านบุคลากรจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยในปี 1929 นับเป็นก้าวแรกของกิจการโรงเรียนของ นักบวชซาเลเซียนในประเทศไทยคุณลักษณะเด่นนอกเหนือไปจากความรักความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าของ บรรดานักบวชซาเลเซียน คือ

1. ความรักต่อคุณพ่อบอสโก ผู้ก่อตั้งคณะ

พวกเขาจะเผยแพร่ประวัติโดยใช้สื่อทุกรูปแบบ ทำให้ผู้คนได้ รู้จักชีวิตและการงานของคุณพ่อบอสโก ความประทับใจในชีวิตของนักบุญผู้นี้คือ การที่ท่านสามารถอบรมเด็กๆ ที่มีพื้นฐานที่หลากหลายให้กลับเป็นคนดีของสังคม คุณพ่อบอสโกเริ่มงานกับยุวกรรมกรไร้ฝีมือและไร้หลักแหล่ง ที่อยู่อาศัย แต่ท่านได้พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นช่างก่อสร้าง ช่างตัดเย็บ ช่างพิมพ์ ช่างท ารองเท้า ภายหลังท่านพบว่ามีเด็กบางคนที่มีสติปัญญาในระดับดี จึงได้ช่วยให้พวกเขากลับเป็นอาจารย์ เป็นนัประวัติศาสตร์ และนักปรัชญา จากชื่อเสียงของคุณพ่อบอสโกน าไปสู่ความมั่นใจของบรรดาผู้ปกครองว่า นักบวชซาเลเซียน จะสามารถเป็นดังคุณพ่อบอสโกกล่าวคือ เนื้อผ้าจะเป็นอย่างไรแต่นักบวชซาเลเซียนคือช่างตัดเย็บยอดฝีมือ เพราะ สามารถมองเห็นศักยภาพในตัวเด็ก และช่วยให้พวกเขาพัฒนาจนถึงที่สุด

2. ความเคร่งครัดในชีวิตนักบวช :

นักบวชซาเลเซียนให้ความสำคัญกับการอบรมด้านจิตวิญญาณควบคู่ไป กับความจริงจังด้านวิชาการ เพราะตระหนักถึงองค์รวมของมนุษย์

ด้วยจุดยืนดังกล่าวมาแล้วนั้น สารสิทธิ์พิทยาลัยจึงมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง สารสิทธิ์ไม่ใช่โรงเรียนกีฬา แต่ สามารถผลิตนักตะกร้อและนักฟุตบอลทีมชาติในระดับแถวหน้า สารสิทธิ์มิใช่โรงเรียนดนตรีแต่มีวงโยธวาทิตที่มี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยมีรางวัลชนะเลิศ ระดับโลกเป็นสิ่งยืนยัน สารสิทธิ์ไม่ใช่โรงเรียนการเมือง แต่ตอบ ปัญหารัฐสภาได้รางวัลชนะเลิศ สารสิทธิ์ไม่ได้คัดเฉพาะหัวกะทิ แต่สอบเข้ามหาลัยที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย สาร สิทธิ์ไม่ใช่โรงเรียน IT แต่ ได้รางวัลการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก

เอกลักษณ์ของสารสิทธิ์คืออะไร?วงโยธวาทิตและกีฬาคือสิ่งปรากฏเด่นในช่วงเวลาหนึ่งเพราะสารสิทธิ์ ยืดมั่นต่อปัจจัยที่เอื้อต่อระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโกที่ให้ความส าคัญกับกีฬาและดนตรี และหากว่า คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในสมัยของท่าน เด็กของคุณพ่อบอสโกก็ต้องเก่งด้านคอมพิวเตอร์แน่นอน เพราะท่านจะทันโลกอยู่เสมอ

เราคงไม่ส่งวงโยธวาทิตเข้าแข่งขันและได้รางวัลทุกปี เราคงไม่อาจป้อนนักกีฬาให้กับทีมชาติไทยได้ ตลอด เราคงไม่ชนะเลิศตอบปัญหารัฐสภาทุกครั้งและเราคงไม่ให้นักเรียนต าน้ าพริกได้ทุกคน แต่สารสิทธิ์จะเป็น สถานศึกษาที่มี “การอบรม” เป็นเอกลักษณ์ สารสิทธิ์จะอบรมนักเรียนไปกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดเพราะความ เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราคือ “การอบรม”

สารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีต้นธารทางวัฒนธรรมย้อนไปถึง กลางศตวรรษที่ 19 สารสิทธิ์เป็นแขนงหนึ่งขององค์กรที่มีกิ่งก้านสาขาทั่วโลก เอกลักษณ์ของสารสิทธิ์จึงมิใช่บาง สิ่งที่เรามองหาจากความส าเร็จด้านใดด้านหนึ่งในห้วงเวลาหนึ่ง แต่เอกลักษณ์ของสารสิทธิ์คือ สิ่งที่เราต้องเข้าไป ถึงหัวใจของคุณพ่อบอสโกผู้ก่อตั้งคณะเพราะเอกลักษณ์คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว นับแต่เริ่มต้นและทำให้เราดำรงอยู่ หากแต่เราต้องทำให้ปรากฏชัดมากขึ้นและเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น เพราะการค้นพบที่ยิ่งใหญ่คือการค้นพบตัวตน ของเรา

เราอาจปรับจุดเน้นได้ เราอาจมีใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่อาจเปลี่ยนเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวตน ของเราได้เพราะสิ่งนั้นจะทำให้เราไม่เป็นเราอีกต่อไปเพราะเอกลักษณ์ของเราคือ“ การอบรม”

สิ่งที่อยู่ในสารสิทธิ์และจะเป็นอยู่ตลอดไปก็คือ – คณะผู้ใหญ่อยู่ท่ามกลางครูและเด็กๆ – คณะครูอยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆและดูแลเด็กในเวลาหย่อนใจ – เด็กๆวิ่งเล่นในสนามด้วยความสุข – เสียงดนตรีที่ให้ชีวิตชีวากับโรงเรียน – ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสารสิทธิ์ เพราะเชื่อมั่นว่าสารสิทธิ์ทำได้

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

4เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.