sarasitmail@gmail.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูศศิ ริปุฤทธิชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

ครูสุนิจดา ตรึกดี

ครูณพัศรินทร์ รับคำอินทร์

ครูดาลา โอ้โลม

ครูสุกัญญา จารุเรืองศรี

ครูอรนุช ศรีประโมง

ครูณัฐชนันท์ ชาติกวีโภคิน

ครูลัดดา คะชะเนตร

ครูสุนิดา ฮุณวย์

ครูสุวรรณี นาแป้น

ครูธัญทิพานันท์ วราวัฒนฉัตร

ครูประสิทธิ์ สรรสม

ครูเกศินี สรรสม

 

ครูณรงค์ โสภาลดาวัลย์

ครูสายันต์ ว่องไวอมรเวช

ครูจรรยาภรณ์ หนูสิงห์

ครูธนิดา กิจดำรงวินิจกุล

ครูปิยพนธ์ ศรีเผือก

(รายชื่อครูต่างชาติระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

Mr.Chito Diaz Reyes

Ms.Reyna Dawn B. Fonte

Ms.Ruffa Diaz Reyes

Mr.Michael Villamor

Mr.Jimmy Picorro Dela Bajan

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.