sarasitmail@gmail.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูสร้างสรรค์ พันสะอาด

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูฏรินทร์ เพียรกิจ

ครูมาโนช ส่งศรี

ครูธรรมรัตน์ ขำคำไพ

ครูประเวช สั่งสอนอาตม์

ครูสรรเสริญ ประสมทรัพย์

ครูชัยวัฒน์ แก้วสอาด

ครูฐิติรัตน์ ศรีบุญเรือง

ครูเทวิน จันทร์แจ่มดารา

ครูวันชาติ อินทร์พรหม

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.