sarasitmail@gmail.com

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูศราวุฒิ วงอุบล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูสรรเสริญ ประสมทรัพย์

หัวหน้างานปกครอง

ครูอดิศักดิ์ ศิริวรศิล

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ

ครูศศิพร ขำคำไพ

หัวหน้างานแนะแนว

ครูภคมน ยงรัตน์โชติ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

ครูธีระ เจริญสุข

หัวหน้างานความปลอดภัยและจราจร

ครูวรินทร รอดเขียว

หัวหน้างานพยาบาล

ครูนันทนา โฆษิตโรจนฤกษ์

หัวหน้างานอภิบาล

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.