sarasitmail@gmail.com

 

ฝ่ายวิชาการ

ครูกิตติศักดิ์ ศิริสุโขดม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ครูนิโลบล​  แว่นเกตุ

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย

ครูสุวิษา ศรีบุญเรือง

ครูประจำชั้น

ครูกัลยา เจริญผล

ครูพี่เลี้ยง

ครูจิดาภา วงษ์เรืองทอง

ครูประจำชั้น

ครูสุนิสา ทุเครือ

ครูพี่เลี้ยง

ครูสายศิริ คิดดี

ครูประจำชั้น

ครูวริษา คชสาร

ครูพี่เลี้ยง

ครูวารี คิดรุ่งเรือง

ครูประจำชั้น

ครูวิลาวัลย์ สิงห์พิทักษ์

ครูพี่เลี้ยง

ครูอัจฉราภรณ์ อรุณธีรวงศ์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา

ครูนิศรา กอบผดุงเกียรติ

ครูที่ปรึกษา

ครูณัฐชนันท์ ชาติกวีโภคิน

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูนงเยาว์ วงษารัตน์

ครูที่ปรึกษา

ครูองอาจ พวงชุ่มชื่น

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูบำรุง แจ้งจิตร

ครูที่ปรึกษา

ครูพิมลพันธุ์ เทียนเหลือง

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูนันทนา โฆษิตโรจนฤกษ์

ครูที่ปรึกษา

ครูจันทร์ฉาย จิราวัฒนาพันธ์

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูดาลา โอ้โลม

ครูที่ปรึกษา

Ms.Ruffa Diaz Reyes

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูณพัศรินทร์ รับคาอินทร์

ครูที่ปรึกษา

ครูอรนุช ศรีประโมง

ครูที่ปรึกษา

ครูมัญญุรี อรัญพันธ์

ครูที่ปรึกษา

ครูอาริษา วรสาร

ครูที่ปรึกษา

ครูเพ็ญจรัส จิตเย็น

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูอัจฉราภรณ์ อรุณธีรวงศ์

ครูที่ปรึกษา

ครูศศิพร แสงจันทร์

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูสมใจ เกิดสุข

ครูที่ปรึกษา

ครูธนกฤต แดงระยับ

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูสุกัญญา จารุเรืองศรี

ครูที่ปรึกษา

ครูปิ่นประภา ยวงสุวรรณ

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูนงนุช ทองทา

ครูที่ปรึกษา

ครูอาทิตยา กมลยะบุตร

ครูที่ปรึกษา

ครูฏรินทร์ เพียรกิจ

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูสุนิจดา ตรึกดี

ครูที่ปรึกษา

ครูประเวช สั่งสอนอาตม์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูรุ่งรัตน์ ผรณาปิติ

ครูที่ปรึกษา

ครูญาณิศา ปุนณ์สิทธิ์

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูนิศรา บูรณมี

ครูที่ปรึกษา

ครูจรรยาภรณ์ หนูสิงห์

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูสุวรรณี นาแป้น

ครูที่ปรึกษา

ครูอดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูน้าฝน รอดทิม

ครูที่ปรึกษา

ครูอนุชิดา ตันประเสริฐ

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูสายันต์ ว่องไวอมรเวช

ครูที่ปรึกษา

Mr.Chito Diaz Reyes

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูรัตนา ทรัพย์สิน

ครูที่ปรึกษา

ครูวรวัฒน์ วัชรศักดิ์ไพศาล

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูเพียงพิศ เพ็ชรนิล

ครูที่ปรึกษา

ครูเอกชัย พร้อมชัยยาพร

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูสุรศักดิ์ ไขว้พันธุ์

ครูที่ปรึกษา

ครูคมษา นาคโขนง

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูสายฝน กาฬภักดี

ครูที่ปรึกษา

ครูชัยวัฒน์ แก้วสอาด

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูสุนิดา ฮุกเวย์

ครูที่ปรึกษา

ครูนัฐพล สุวรรณศรี

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูเสาวลักษณ์ อรัญพันธ์

ครูที่ปรึกษา

ครูอุดมโชติ เทียมเลิศ

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูชมาพร เว้นบาป

ครูที่ปรึกษา

ครูวีรวัฒน์ เจริญหุ่น

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูภคมณ ยงรันต์โชติ

ครูที่ปรึกษา

ครูธีรยุทธ สบายยิ่ง

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูศิรินทร์ ผรณาปิติ

ครูที่ปรึกษา

ครูฐิติรัตน์ ศรีบุญเรือง

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูณรงค์ โสภาลดาวัลย์

ครูที่ปรึกษา

ครูรัชนก อินทร์จันทร์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูรัชนก อินทร์จันทร์

ครูที่ปรึกษา

ครูพรวดี พัฒโนทัย

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูเสาวนีย์ มัชฌิมานิธิศ

ครูที่ปรึกษา

ครูธรรมรัตน์ ขำคำไพ

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูสัญชัย ชีวิหาร

ครูที่ปรึกษา

ครูเทวิน จันทร์แจ่มดารา

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูประสิทธิ์ สรรสม

ครูที่ปรึกษา

ครูพรประภา ศิโรรัตนพาณิชย์

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูเกศินี สรรสม

ครูที่ปรึกษา

Ms.Reyna Dawn B. Fonte

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูพรทิพย์ ไตรคุป

ครูที่ปรึกษา

ครูสร้างสรรค์ พันสะอาด

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูราตรี พึ่งฮั้ว

ครูที่ปรึกษา

ครูมนู ศรีประโมง

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูจุฑามาศ กิจบุญชู

ครูที่ปรึกษา

ครูสรรเสริญ ประสมทรัพย์

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช

ครูที่ปรึกษา

ครูธีระ เจริญสุข

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูโกสินทร์ อารีพรประเสริฐ

ครูที่ปรึกษา

ครูอัณศยา เซี๊ยะเม้ง

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูธัญทิพานันท์ วราวัฒนฉัตร

ครูที่ปรึกษา

Mr.Michael Villamor

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูศศิ ริปุฤทธิชัย

ครูที่ปรึกษา

ครูรัตนา ทองดี

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูกิตติศักดิ์ ศิริสุโขดม

ครูที่ปรึกษา

ครูศศิพร ขำคำไพ

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูภาณุวัฒน์โบว์ศิริกุลเดชา

ครูที่ปรึกษา

ครูวัชระ จันทร์ลาด

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูลัดดาวัลย์ พลอยจินดา

ครูที่ปรึกษา

ครูดวงกมล วรุณศรี

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูชาญชัย หมันประสงค์

ครูที่ปรึกษา

ครูพรรณทิพา ตริบุณฑริก

ครูผู้ช่วยครูที่ปรึกษา

ครูลัดดา คะชะเนตร

ครูที่ปรึกษา

ครูประเวช สั่งสอนอาตม์

ครูที่ปรึกษา

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.