sarasitmail@gmail.com

 

คุณครูธีระ เจริญสุข รองหัวหน้างานปกครองโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (ศป.ปส.ทม.บ้านโป่ง) เข้าร่วมรับการอบรมโครงการ “ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และสร้างภูมิคุ้มกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านโป่งให้ลดน้อยลง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดโดยงานพัฒนาชุมชน กองงานสวัสดิการ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง