Tel: (032) 301170 – 5 sarasitmail@gmail.com
ประกาศ!!! ปิดเรียน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562😁😁

ประกาศ!!! ปิดเรียน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562😁😁

ประกาศ!!! ปิดเรียน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562😁😁โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยขอประกาศปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากับครอบครัว เรียนรู้พิธีและความสำคัญทางพระพุทธศาสนา...