พันธกิจ
 • จัดการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทางด้านปัจเจกบุคคล สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยี
 • มีหลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นให้เด็กและผู้เรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21
 • ครูผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)
 • เด็กและผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
 • จัดการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้เรียนสู่การแข่งขัน
 • เด็กและผู้เรียนมีศักยภาพสู่การแข่งขันมาตรฐานสากล
 • มีการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เด็กและผู้เรียนเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
 • สถานศึกษามีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 • เด็กและผู้เรียนมีแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล
 • มีการบริหารตามแนวทางของคณะซาเลเซียน
 • ครูผู้สอนใช้ “ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก”(เหตุผล ศาสนา ความรักใจดี)
 • เด็กและผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน(ขยัน ศรัทธา ร่าเริง)

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

4เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.