SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL
ขยัน ศรัทธา ร่าเริง

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มเรียนรู้ศิลปะ)

ครูสรรเสริญ ประสมทรัพย์

ครูประเวช สั่งสอนอาตม์

ครูฏรินทร์ เพียรกิจ

ครูธนพล เพชรเพ็ง

ครูมาโนช ส่งศรี

ครูธรรมรัตน์ ขำคำไพ

ครูสุจิตรา จงเจริญ

ครูราตรี พึ่งฮั้ว

นางนิศรา กอบผดุงเกียรติ

ครูนงนุช ทองทา

ครูจตุพร สุวรรณประเสริฐ

ครูบำรุง แจ้งจิตร

ครูพรรณทิพา ตริบุณฑริก

ครูรัตนา ทองดี

ครูธีรยุทธ รูปทอง

ครูองอาจ พวงชุ่มชื่น

ครูวรวัฒน์ วัชรศักดิ์ไพศาล

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

4เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.