เลือกหน้า

 

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)

ครูสรรเสริญ ประสมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูประเวช สั่งสอนอาตม์

ครูฏรินทร์ เพียรกิจ

ครูธนพล เพชรเพ็ง

ครูมาโนช ส่งศรี

ครูธรรมรัตน์ ขำคำไพ

ครูสุจิตรา จงเจริญ

ครูราตรี พึ่งฮั้ว

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.