Tel: (032) 301170 – 5 sarasitmail@gmail.com

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

คนเรามีเวลาเท่ากัน แต่สำเร็จไม่เท่ากัน ก็เพราะอย่างนี้
เพราะบางคนเอาแต่ตัดต้นไม้บางคนซุ่มลับขวานบางคน
ทำงานหนักบางคนพัฒนาตนเอง
 แล้วคุณหละเป็นแบบไหนขอแม่พระและพ่อบอสโกอวยพรทุกท่าน

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ) อธิการ / ผู้อำนวยการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สมัครนักเรียน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ทั้งแผนกนักเรียนไป – กลับ และ ประจำในหอพักในโรงเรียน

กิจกรรมประจำเดือน

SJ Science Camp 2019

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม SJ Science Camp ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

สารสิทธิ์สาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 1

[ โหลดไฟล์ ]

กิจกรรมนักเรียนประจำ


[ รายละเอียด ]

ปรัชญาของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

“มุ่งส่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.