sarasitmail@gmail.com

 

งานสนับสนุนการสอน

ครูปาริฉัตร จันทร์ประเสริฐ

นายทะเบียน

ครูสุปราณี หมั่นมาก

การเงิน

ครูภคมน ยงรัตน์โชติ

กิจกรรมนักเรียน

ครูจตุพร สุวรรณประเสริญ

ทะเบียน

ครูอนุชา พลอยจินดา

การเงิน

ครูสุภามาศ ค้วนเครือ

หัวหน้าสภานักเรียน

ครูกนกวรรณ ทองเรือนเหมือน

ทะเบียน

ครูวรญา คำพันธ์

การเงิน

ครูอดิศักดิ์ ศิริวรศิล

ลูกเสือ

ครูปัญญิศา ปิยะเกศิน

ธุรการ-ทะเบียน

ครูร่มฉัตร ธีระอนุกูล

ธุรการ-บุคลากรและแผนงาน

ครูศศิพร ขำคำไพ

แนะแนว

ครูจำเนียร ขาวเอี่ยม

ครูจำเนียร ขาวเอี่ยม

ครูวรินทร รอดเขียว

ห้องพยาบาล

ครูอรอนงค์ สุภารัตน์

ประชาสัมพันธ์

ครูนาตยา พวงมี

ห้องสมุดมัธยม

ครูวิมลรัตน์ สังห์ทอง

ร้าน SJ SHOP

ครูคฑาวุธ ทพย์อักษร

โสตทัศนศึกษา

ครูสุรีพร วัชรกุล

ห้องสมุดมัธยม

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.