sarasitmail@gmail.com

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีเตรียมจิตใจต้อนรับการบังเกิดของพระกุมารเยซู ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง มาเป็นประธานในพิธี