sarasitmail@gmail.com

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีเตรียมจิตใจต้อนรับการบังเกิดของพระกุมารเยซู ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อวัฒนา สีสาวรรณ คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง มาเป็นประธานในพิธี