sarasitmail@gmail.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “ศรีภาษาวาทศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมเจียรวนนท์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ พัฒนาศักยภาพทางการพูดและการแสดงออกต่อหน้าชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมีพระอาจารย์สุเทพ สุเทโว เป็นวิทยากรพร้อมด้วยทีมจากศูนย์วาทศิลป์ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี