โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 


 
      สารสิทธิ์สาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 1    สารสิทธิ์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 2     สารสิทธิ์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

   สารสิทธิ์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2    สารสิทธิ์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 1    สารสิทธิ์สาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1    สารสิทธิ์สาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 2

   สารสิทธิ์สาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1    สารสิทธิ์สาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2    สารสิทธิ์สาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1    สารสิทธิ์สาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2

   สารสิทธิ์สาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1    สารสิทธิ์สาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2    สารสิทธิ์สาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 1    สารสิทธิ์สาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 1