พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS
 
   
 

  (09/10/61)...วันที่ 25 กันยายน 2561 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 58 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. เด็กชายภูดิศ วัฒนศิลป์ ชั้น ม.3/6 SME ได้ไปประเทศฝรั่งเศส
2. เด็กชายรัฐภูมิ อริยะวุฒิพันธ์ ชี้น ม.3/6 SME ได้ไปประเทศเดนมาร์ก
3. เด็กชายชยณัฐ ทองเวโรจน์ ชั้น ม.3/6 SME ได้ไปประเทศสหรัฐอเมริกา
4. นายสุวัจน์ คุณรัตนาภรณ์ ชั้น ม.5/1 Uni ได้ไปประเทศชิลี
5. นายพิสิษฐ์ พฤฒิธนนนท์ ชั้น ม.5/1 Uni ได้ไปประเทศจีน
6. เด็กชายธนพล บุญถาวรวงศ์ ม.3/6 SME สำรอง
7. เด็กชายปรเมศวร์ ครเอี่ยม ม.3/6 SME สำรอง
8. นายวรพัทธ์ เชง ม.4/1 Uni สำรอง
9. นายพีรวิชญ์ วิมลอักษร ม.4/1 Uni สำรอง
10. นายธนัช บรรณาการ ม.4/1 Uni สำรอง
11. นายอวยชัย เซ้งเครือ ม.4/1 Uni สำรอง