ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปี 2559
 
   
 

  (18/10/59)...ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปี 2559 ผ่านเข้าค่าย 1 จำนวน 4 คน โดยได้เข้าค่ายชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

          1. นายชาครินทร์       สื่อจินดาภรณ์         ชั้น ม.6/1 Uni ค่ายชีววิทยา
          2. นายสาโรจน์           ธรรมจง                ชั้น ม.5/1 Uni ค่ายชีววิทยา
          3. นายธนกร              ดำรงค์สุข              ชั้น ม.5/1 Uni ค่ายเคมี
          4. นายพลาธิป           โฆสิตะมงคล          ชั้น ม.5/1 Uni ค่ายฟิสิกส์

         สอวน. คือ สำนักงานส่งเสริมโอลิมปิกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มี 6 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ ค่าย สอวน. เรียกกันเล่นๆ ว่า ค่ายโอลิมปิก ถ้านักเรียนสอบผ่านก็จะได้เข้าค่าย ซึ่งค่ายจะมี 3 ค่าย โดยเป็นค่ายที่คัดคนไปแข่งโอลิมปิกวิชาการโดยจะมีการจัดสอบ การเข้าค่าย และสอบคัดคนออกเรื่อยๆ เพื่อนำคนที่ผ่านในรอบสุดท้ายไปรวมกับ สสวท.ต่อไป
          ถ้านักเรียนสามารถผ่านค่าย 2 ขึ้นไปได้ บางมหาวิทยาลัย ก็จะมีโควต้ารับเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องสอบเข้า และคุณภาพและเป็นที่ยอมรับแทบทุกมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ถ้านักเรียนมีใบผ่านการเข้าค่าย สอวน. ประกอบการรับสมัครสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนั่นเอง