.
 
 
กิจกรรม เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
 
   
 

  (02/11/59)...เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการเด็กไทยฉลาดคิด ตอน "เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด" เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และการป้องกันในเรื่องของยาเสพติด ให้นักเรียนรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดได้โดยการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูนต่างๆ ที่นักเรียนชื่นชอบ