.
 
 
ค่ายดนตรีตะวันตกและการบรรเลงวงโยธวาทิต
 
   
 

  (02/11/59)...เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายดนตรีตะวันตกและการบรรเลงวงโยธวาทิต สำหรับนักเรียนวงโยธวาทิตและนักเรียนโปรแกรม Art-Music เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างเต็มศักยภาพ และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุขนิษฐ์  สะสมสิน และวง Itsarapharp Wind Orchestra จากวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา