.
 
 
SME Day Camp 2016
 
   
 

  (31/10/59)...เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม SME Day Camp 2016 โดยมีกิจกรรมตามฐานต่างๆ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนโปรแกรม SME ได้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนภาษาต่างประเทศควบคู่กับการอยู่ร่วมกันในสังคม เปิดโอกาสให้นักเรียนมีทักษะและมีประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรมแบบบูรณาการภาคภาษาอังกฤษ