กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ปีการศึกษา 2559
 
   
 

  (31/10/59)...เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม) เพื่อสนับสนุนการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิชาการในรายวิชาต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน