(09/09/58)..ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนหัด- หัดเยอรมัน กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน แก่เด็ก 2 ครั้ง ครั้งแรก 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อมีอายุ 7 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด