(27/11/58)..เมื่อวันที่ 18 พ.ย 2558 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางช่องปาก โดยทางโรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นผู้มาให้บริการกับกิจกรรมนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก โดยในโครงการนี้ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นผู้ได้รับการบริการ