โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (27/05/58)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดอบรมครูเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับประเมินจาก สมศ. รอบที่ 4 โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุพน ทิมอ่ำ มาบรรยายให้ความรู้กับคุณครูในหัวเรื่องที่จะประเมิน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวิธีการวัดประเมินผล