โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (27/05/58)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับกล่าวเปิดการประชุม โดยจุดประสงค์ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่นี้ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกท่าน ได้รับทราบนโยบาย กฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน