โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (23/06/58)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้รู้จักโทษของยาเสพติด ภายในกิจกรรม มีทั้งการประกวดร้องเพลง การแข่งขันกีฬาของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์