(26/08/58)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปากให้กับนักเรียน โดยทางโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้จัดชุดทันตแพทย์และพยาบาลมาตรวจดูช่องปาก และฟันให้กับนักเรียน