(26/08/58)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลซาคามิลโล จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไขัหวัดใหญ่ ให้แก่นักเรียนและครูในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ และเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนและคุณครู