โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (18/06/57).....เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อทำความเข้าใจ พูดคุยเกี่ยวกับกฏระเบียบต่างๆ และแนะนำหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย เพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบ