โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (11/04/57)..โรงเรียนสารสิทธิ์ฯจัดสัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ในเรื่อง "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21" ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ สุพน ทิมอ่ำ ได้มาบรรยายในบรรยากาศที่สนุกสนาน พร้อมทั้งได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น...