โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (01/07/57)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด โดยบาทหลวงยะรัตน์  ไชยรา อธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ ฝึกนิสัยให้นักเรียนได้รักการอ่าน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์