โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (01/07/57)..เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ให้กับนักเรียนทุกโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านโป่ง เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ วิธีป้องกัน เพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคร้าย