โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (01/07/57)..เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขี้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักโทษภัยของยาเสพติด โดยในพิธี ได้รับเกียรติจากบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนทุกคนได้สนุกสนาน พร้อมทั้งได้ความรู้เรื่องของพิษภัยยาเสพติดอีกด้วย