โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (18/06/57)..ก่อนวันไหว้ครูทุกปี ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูขึ้น โดยให้นักเรียนได้ส่งพานไหว้ครูเข้าประกวด ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจพร้อมทั้งตั้งใจทำพานไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู...