โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (18/06/57)..โรงเรียนสารสิทธิ์ฯได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเลือกตัวแทนของนักเรียน รับฟัง ความคิดเห็นต่างๆของนักเรียนแล้วเสนอต่อทางโรงเรียน รับนโยบายของโรงเรียนไปประชาสัมพันธ์ ดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์ของนักเรียน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมตามประเพณีและเทศกาลต่างๆ และยังเป็นปลูกฝังการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้นักเรียน