โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (10/07/57)..เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม โรงเรียนสารสิทธิ์ฯ ได้แจกแท็บเล็ต ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ พร้อมกับเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ก้าวทันโลก