โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (11/04/57)..เมื่อวันที่ 4 ,5และ6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีตรีวาร ฉลองนักบุญ ยอห์น บอสโก โดยมีบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล บาทหลวงวิเชียรแสง กองตระกูลดี และบาทหลวงสุเทพ จูสวย เป็นประธานในพิธีตรีวาร พร้อมทั้งมีการแสดงจากนักเรียนซึ่งกล่าวถึงประวัติของคุณพ่อบอสโกอีกด้วย...