โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (22/08/57)..เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร ณ วัดใหม่เจริญผล โดยในการในอบรมครั้งนี้ต้องให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้รู้จักการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และสวดมนต์ ซึ่งในระหว่างการอบรม มีพระครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆของนักเรียน